Polska-Saksonia: nabór projektów partnerskich

Polska-Saksonia: nabór projektów partnerskich fotolia.pl
Od 23 listopada rozpocznie się nabór wniosków w programie Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w osi priorytetowej I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. Projekty zgłaszane do dofinansowania powinny przewidywać działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.
 
Nabór dla partnerstw
 
Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii. Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący. W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać: jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe; podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego); organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego; małe i średnie przedsiębiorstwa (tylko w osiach i priorytetowych I, III i IV) o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego.
 
Ile dofinansowania?
 
Na dofiansowanie przeznaczono 7 mln euro. W przypadku projektów planujących inwestycje w infrastrukturę, muszą być spełnione poniższe warunki: ze środków EFRR może być finansowana wyłącznie mała infrastruktura kulturowa i turystyczna; maksymalna wartość projektu związanego z inwestycją w małą infrastrukturę wynosi 5 mln by Advertise"> EUR; maksymalna wartość całego projektu, polegającego na inwestycji w infrastrukturę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mln EUR; jeżeli celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (art. 5.6.c) rozporządzenia EFRR) lub zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych/ kulturowych bądź rozwój atrakcji turystycznych/ kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporządzenia EFRR).
 
Dokąd z wnioskami?
 
Wnioski należy składać we Wspólnym Sekretariacie we Wrocławiu oraz w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Görlitz. Szczegóły dotyczące naboru wraz z dokumentacją można znaleźć tutaj.
 
Źródło: funduszeeuropejskie.gov.l
Czw., 19 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża