Zmiany w uszczegółowieniu POIiŚ

Zmiany w uszczegółowieniu POIiŚ fotolia.pl

Wiceminister rozwoju zatwierdził zaktualizowany tekst szczegółowego opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP). Zmiany nastąpiły w opisie każdego z sektorów.

Termomodernizacja obiektów.

W poddz. 1.3.1 działania 1.3 Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, z uwagi na brak zidentyfikowanych projektów dokonano zmiany trybu ich wyboru. Z pozakonkursowego zmiana nastąpiła na konkursowy. Jednocześnie doprecyzowano zapis wskazujący, że z poziomu krajowego wspierane będą budynki instytucji rządowych, a budynki jednostek samorządu terytorialnego - z poziomu regionalnego.

Gospodarka odpadami bez instrumentów finansowych

W działaniu 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi usunięto zapisy odnoszące się do instrumentów finansowych. To wynik raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. zastosowania instrumentów finansowych w POIiŚ 2014-2020. EBI uznał, że zastosowanie tych rozwiązań w sektorze odpadowym jest niezasadne.

Gosdpodarka wod-kan: kwalifikowane przyłącza

W działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (od 10 tys. RLM) uzupełniono zapisy dotyczące kwalifikowalności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Podano warunki, pod jakimi możliwe będzie dofinansowanie tych elementów infrastruktury (w przypadku gdy brak studzienki i gdy studzienka znajduje się w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci).

W transporcie bez przygotowania po 2020

Dla sektora transportu najważniejszą zmianą było usunięcie typu projektów dotyczących prac przygotowawczych dla inwestycji realizowanych po 2020 r. W osi IV Infrastruktura drogowa dla miast - doprecyzowano zakres interwencji w typie projektu dotyczącego dróg krajowych w miastach na prawach powiatu - kategoria trasy wylotowe obejmie odcinki dróg zarządzane przez miasta na prawach powiatu.

Lotniska bezkonkursowo

W osi IX dotyczącej infrastruktury sektora zdrowia zmieniony został tryb wyboru projektów dotyczących budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w świadczeniach dla ratownictwa. Tryb konkursowy zmieniono na pozakonkursowy. Po zmiach na 6 typów projektów tylko jeden typ (wsparcie istniejących SOR, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii) ma przewidziany tryb konkursowy, reszta projektów realizowana bedzie trybem pozakonkursowym. Poza tym doprecyzowano definicję doposażenia - jak wyjaśnia ministerstw rozwoju - aby prowadzone inwestycje nie ograniczały się tylko do aparatury i sprzętu medycznego, ale uwzględniały także inne, niezbędne elementy infrastruktury, służące działalności leczniczej i prawidłowemu funkcjonowaniu wspieranych oddziałów szpitalnych. Obecnie definicja doposażenia brzmi - "Uzupełnienie wyposażenia, wzbogacenie posiadanych zasobów, dodanie części lub funkcjonalności, w tym unowocześnienie posiadanej infrastruktury sprzętowej. W ramach doposażenia możliwy jest zakup (w tym w ramach wymiany): wyrobów medycznych, wyposażenia socjalno-bytowego, za wyjątkiem sprzętu AGD i RTV (dopuszczalny jest zakup sprzętu AGD takiego jak lodówki, szafy chłodnicze, zamrażarki, tylko pod warunkiem, że będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych), urządzeń przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej".

Źródło: pois.gov.pl

Pt., 6 Lst. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża