Z wokandy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Z wokandy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych fotolia.pl

WSA w Olsztynie: Upoważniając radę powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustawodawca przypisał temu rozkładowi dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich dotyczy zaspokajania zapotrzebowania ludności na leki w normalnych, codziennych warunkach. Natomiast drugi odnosi się do konieczności zapewnienia dostępności świadczeń także w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Sąd zwrócił uwagę, że w pierwszym wypadku kryterium rzeczywistych potrzeb ludności znajduje pełne uzasadnienie. Z kolei w drugim przypadku rozkład nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć. Ustalając rozkład pracy aptek należy mieć na uwadze także przypadki szczególne, niezwiązane bezpośrednio z zaspokajaniem zwykłych codziennych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na leki.

WSA zwrócił uwagę, że powyższa kwestia była przedmiotem analizy NSA (wyrok z 09.07.2020 r., sygn. II GSK 252/19), który stwierdził, że przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i dni wolne od pracy nie sposób nie uwzględnić potrzeb ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. W tym wypadku chodzi o ustalenie takiego rozkładu, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku.

Zatem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego dotyczy nie interesu podmiotów prowadzących apteki, lecz interesu ludności.

WSA wskazał również, że art. 94 ust. 2 ww. ustawy wymaga jedynie zasięgnięcia opinii (konsultacji), a nie zgody konsultowanych podmiotów. Rada powiatu może zatem określić rozkład pracy aptek wbrew stanowisku samorządu aptekarskiego czy organów wykonawczych gmin. Idea tych konsultacji polega na tym, by treść uchwały rady powiatu brała pod uwagę stanowisko tych podmiotów, jako głosu doradczego. Treść opinii nie jest wiążąca dla rady powiatu, zatem uchwała podjęta po uzyskaniu wymaganych prawem opinii jest zgodna z art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28.12.2021 r., sygn. II SA/Ol 665/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak