Modernizacja podmiotów leczniczych – program inwestycyjny

Modernizacja podmiotów leczniczych – program inwestycyjny fotolia.pl

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpisany został projekt uchwały rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Program jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o Funduszu Medycznym. Zakłada on modernizację, przebudowę lub doposażenie podmiotów leczniczych w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych oraz finasowanie działań w następujących obszarach: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wymiana łóżek szpitalnych oraz wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego.

Jako uzasadnienie dla konieczności przeprowadzenia programu wskazano fakt, że większość budynków, w których są zlokalizowane placówki medyczne, powstała w latach 50-60 XX wieku lub wcześniej, a przeprowadzane dotychczas prace w zakresie modernizacji pozwalały jedynie na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury. Budynki są stare i wyeksploatowane, więc infrastruktura w większości przypadków nie spełnia standardów efektywnego wykorzystania i wymaga modernizacji, w tym także dostosowania do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Stałej poprawy wymaga infrastruktura budowlana i techniczna podmiotów leczniczych, której pogarszający się stan może powodować istotne obniżenie jakości świadczonych usług.

Interwencja ukierunkowana będzie na inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych wraz z wyposażeniem, w tym w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji w następujących obszarach: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych - działania ukierunkowane będą na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych.

Planowane interwencje obejmują swym zakresem inwestycje w: zwiększanie bazy łóżkowej na oddziałach geriatrycznych, zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej świadczonej stacjonarnie i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych przez inwestycje w prace remontowo-budowlane oraz doposażenie w sprzęt medyczny.

Biorąc pod uwagę prognozowane zmiany w strukturze demograficznej, wzrost popytu na świadczenia zdrowotne dla osób starszych, coraz droższe technologie medyczne, przewidywany wzrost średniej długości życia, malejący współczynnik dzietności, zmiany modelu funkcjonowania rodziny – dedykowane wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych przyczyni się do poprawy opieki zdrowotnej w tym zakresie.

Działanie wymiany łóżek skierowane będzie do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych, stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Planowane interwencje obejmują swym zakresem inwestycje w wymianę zużytych i przestarzałych łóżek, to znaczy eksploatowanych co najmniej 12 lat. Planuje się zakup nowych łóżek szpitalnych, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, wraz z materacami, szafkami przyłóżkowymi oraz niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

W wyniku zrealizowania działań wspierających infrastrukturę ratownictwa medycznego: nastąpi zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego, przez całodobowe diagnozowanie urazów dzięki dostępowi do zaawansowanej aparatury medycznej, poprawi się jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wypełnią się luki w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego.

Źródło: kprm.gov.pl 

Sob., 6 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek