Raportowanie ratowników – zmiany w OWU

Raportowanie ratowników – zmiany w OWU fotolia.pl

8 kwietnia br. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie zmiany ogólnych warunków umów. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby ratowników objętych podwyżkami oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tak, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, grupy te nadal objęte były wzrostem wynagrodzeń.

Przepisy mają doprecyzować zasady przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby: 

  1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  2. ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi,
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,
  4. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:
    • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
    • w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 - objętych podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021. Projekt nie był przedmiotem konsultacji.

Źródło: www.rcl.gov.pl link szczegółowy RCL

Czw., 8 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel