Zmiany w systemie ochrony zdrowia: interpelacja poselska do Ministra Zdrowia

Zmiany w systemie ochrony zdrowia: interpelacja poselska do Ministra Zdrowia fotolia.pl

11 lutego br. poseł Jan Szopiński przekazał Ministrowi Zdrowia interpelację dotyczącą planowanych zmian i przekształceń własnościowych w systemie opieki zdrowotnej. Zwrócił w niej uwagę na główne kwestie wywołujące niepokój samorządów. „Moi wyborcy uprzejmie proszą Pana Ministra, by w działaniach na rzecz uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej wsłuchał się Pan nie tylko w głosy swoich politycznych przełożonych, ale także w głosy praktyków zarządzania szpitalami - samorządowców miejskich, powiatowych i wojewódzkich” – czytamy w treści interpelacji.

W przesłanej interpelacji Poseł Szopiński powołał się na sprawy, które w głównej mierze niepokoją przedstawicieli samorządów. Przede wszystkim jest to powołany przez Ministra Zdrowia zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali, w którym brak przedstawicieli samorządów i szpitali. Podległość służbowa członków zespołu może świadczyć o tym, że rozwiązania nie zostaną przygotowane, a jedynie przelane na papier dyspozycje przełożonych.

Podkreślono absurd pomysłu centralizacji szpitali powiatowych. Nie sposób bowiem z Warszawy zarządzać szpitalami w regionach i znać potrzeby i bolączki pacjentów.

Poseł podkreślił również rzeczywiste przyczyny problemów w systemie opieki zdrowotnej, jakimi są nakłady na ten cel. „Jak sygnalizują samorządowcy, na poziomie szpitali problemy wynikają głównie z niekorzystnego dla szpitali skalkulowania zasad ryczałtu, wysokości wynagrodzeń koniecznych do wypłaty personelowi medycznemu, deficytu pracowników medycznych i kilku innych. Według samorządowców, nie poprawi się funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bez rozwiązań kompleksowych” – czytamy.

Poseł powołał się również na negatywne stanowiska wobec zakładanych rozwiązań, wydane między innymi przez Związek Powiatów Polskich i Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zwrócił się do Ministra Zdrowia z następującymi pytaniami:

  1. Na czym mają polegać przekształcenia właścicielskie, które mają być zawarte w projekcie ustawy, co budzi niepokój wśród samorządów”?
  2. Czy do prac Zespołu powołanego w dniu 23 grudnia 2020 roku włączy Pan Minister starostów i innych samorządowców”?
  3. ​Jaki jest cel i uzasadnienie działań podjętych przez Pana Ministra w celu likwidacji szpitali samorządowych? Kiedy nastąpią przekształcenia własnościowe i likwidacja tych szpitali?
  4. Jak zostaną zabezpieczone prawa pracownicze oraz realizacja umów kontraktowych i umów o pracę zawartych z lekarzami, pielęgniarkami i innymi pracownikami w przekształcanych i likwidowanych szpitalach samorządowych?
  5. Jak będzie wyglądało centralne zarządzania szpitalami w Polsce po reformie Pana Ministra? 
  6. ​Jakie braki i nieprawidłowości w przygotowaniu teoretycznym i praktycznym kadry menadżerskiej zarządzającej szpitalami, dyskwalifikują zdaniem Ministra Zdrowia  obecną kadrę i spowodowały podjęcie działań w celu zastąpienia tej kadry nowym tworem – korpusem menedżerskim Prawa i Sprawiedliwości?
  7. ​Jaki będzie tryb kształcenia oraz nadawania uprawnień i certyfikatów członkom korpusu menadżerskiego powołanego do zarządzania szpitalami oraz członkom korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia?
Wt., 16 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska