Styczniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia

Styczniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia fot. canva

12 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Podczas posiedzenia, oprócz kwestii dowozu przez gminy, na szczepienia, osób które nie mogą samodzielnie pojawić się w punkcie szczepień, kwestii dodatku do wynagrodzeń dla personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii Koronawirusa oraz informacji na temat przyszłości szpitali powiatowych, które to tematy zostały omówione w osobnych artykułach. Podczas posiedzenia Zespołu omówiono następujące projekty.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Ustalono, że Zespół wyda opinię w trybie obiegowym ze względu na późne przesłanie ostatecznej wersji projektu. Informacja o opinii miała zostać przekazana do dnia 15 stycznia 2021 r. jednak z uwagi na sprzeczne propozycje opinii korporacji samorządowych uczestniczących w pracach Zespołu Zdrowia, ostateczna opinia w tej sprawie zostanie wydana na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Projekt wróci na Zespół ze względu na trwające do 26.01.br. konsultacje zewnętrzne.

Projekt Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026. Ze względu na fakt, że projekt jest w konsultacjach do 27.01.br. ustalono, że uwagi do dokumentu będą przesyłane do 22.01.br., projektodawcy przekażą odpowiedzi do 25.01., a Zespół wyda opinię w trybie obiegowym do końca dnia 25.01.br. i projekt trafi na styczniową.

Projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2030, ze względu na fakt, że projekt jest jeszcze w trakcie uzgodnień, ustalono, że projektodawcy wystąpią do KWRiST o upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej na lutowym posiedzeniu Zespołu.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów dla członków Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Wszystkie trzy projekty otrzymały pozytywną opinię Zespołu Zdrowia.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, projekt ten również uzyskał opinię pozytywną.

Pt., 15 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek