Zmiany na styku zakładów ubezpieczeń i podmiotów leczniczych

Zmiany na styku zakładów ubezpieczeń i podmiotów leczniczych fotolia.pl

Udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych zgromadzonych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na których rachunek ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz danych zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia odnośnie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym pociągającym za sobą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie będzie już wymagało tak jak do tej pory pisemnej zgody, ale świadomej zgody wyrażonej w dowolnej formie.

Zmiana ta wynika z jednej strony z obserwacji, że pisemna zgoda może być w określonych sytuacjach losowych pozbawiona wyraźnej świadomości osoby, zaś z drugiej – wdrażania przepisów RODO. Jednocześnie ustalono, że wnioski kierowane przez zakłady ubezpieczeń do NFZ będą mogły być podpisywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przewidujący powyższe zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Sob., 1 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski