Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Uznaniowość starosty ws. opłaty za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej

WSA: Uznaniowość starosty ws. opłaty za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej fotolia.pl

WSA w Gliwicach orzekł, iż starosta uznaniowo decyduje od odstąpienia ustalenia opłaty za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej. Możliwość owego uznania może nastąpić jednak dopiero w momencie, gdy spełnią się przesłanki trudnej sytuacji zdrowotnej i/lub finansowej rodzica.

W przedmiotowej sprawie w toku postępowania o ustalanie opłaty za pobyt małoletnich w pieczy zastępczej wpłynął wniosek o odstąpienie od ustalania ww. opłaty. Żądanie to uzasadnione było trudną sytuacją osobistą, majątkową i zdrowotną strony oraz wysokimi kosztami jej utrzymania w Holandii, gdzie przebywa i pracuje. Starosta ustalił, że strona z tytułu wykonywanej pracy uzyskuje wynagrodzenie netto 1 400 EURO, po uiszczeniu wydatków związanych z utrzymaniem oraz leczeniem do jej dyspozycji pozostaje kwota 819,79 zł. Dokumentacja medyczna nie pozwoliła na stwierdzenie, że strona choruje przewlekle i kontynuuje leczenie onkologiczne, a więc brak było podstaw do odstąpienia od ustalenia opłaty.

SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego.

WSA na wstępie przypomniał, że materialnoprawną podstawę decyzji stanowił art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stanowi on, że za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczne opłaty wyliczone na podstawie przyznanych świadczeń i dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81. Powyższą opłatę rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Ponadto jest ona należna od rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona. W myśl natomiast art. 194 ust. 3 u.w.r. starosta na wniosek lub z urzędu, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy należy zwrócić uwagę na jedną okoliczność. Użycie w przepisie art. 194 ust. 3. u.w.r. określenia "może", oznacza, że odstąpienie od ustalenia opłaty jest oparte na uznaniu administracyjnym. Ma to charakter dwuetapowy – początkowo organ ocenia, czy spełniono przesłanki otwierające temu organowi możliwość odstąpienia od ustalenia opłaty według reguł postępowania dowodowego. Dopiero uznanie, że spełnia choćby jedną z przesłanek pozwala na przejście do kolejnego etapu, w ramach którego, organ może, ale nie musi uwzględnić wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty.

Starosta zatem według WSA odpowiednio ustalił początkowo, że zarobki strony pozwalają na ponoszenie dyskutowanych kosztów oraz, że nie znajduje się w złym stanie zdrowotnym. To w konsekwencji nie dało nawet szans na swobodne uznanie organu o odstąpieniu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2022 r. II SA/Gl 1566/21

Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka