Dotacja oświatowa nie może być przeznaczona na stypendium dla ucznia w trudnej sytuacji

Dotacja oświatowa nie może być przeznaczona na stypendium dla ucznia w trudnej sytuacji fotolia.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach odniosła się do pytania jednego ze stowarzyszeń na temat sfinansowania ze środków otrzymanej dotacji oświatowej stypendium dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Stanowisko izby jest negatywne.

Stowarzyszenie, będące organem prowadzącym niepubliczne technikum zawodowe, skierowało do RIO w Kielcach pytanie czy szkoła ta może udzielić jednorazowego stypendium dla ukraińskich uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Środki miałyby pochodzić z przyznanej placówce dotacji oświatowej.

W odpowiedzi, izba zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Choć RIO przyznało, że uczniowie z Ukrainy mogą uzyskać stypendia socjalne na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, to środki na takie wsparcie przeznacza gmina. Jak czytamy w piśmie kieleckiej RIO: „Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna przysługuje m.in. uczniom szkół publicznych jak również niepublicznych.(…) Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.”.

Dlatego uczniowie pochodzący z Ukrainy, mogą uzyskać stypendia socjalne ze środków pochodzących bezpośrednio z budżetu danego miasta czy gminy, na zasadach określonych w stosownych przepisach. Tym samym nie jest w ocenie RIO możliwe, aby niepubliczne technikum zawodowe sfinansowało ze środków otrzymanej dotacji oświatowej jednorazowe stypendia dla uczniów pochodzących z Ukrainy, nawet jeśli są w trudnej sytuacji materialnej.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących placówki oraz zakup środków trwałych oraz wymienionych w ustawie wartości niematerialnych i prawnych.

Sygnatura sprawy RIO w Kielcach: WI.54.28.2022

Pt., 12 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński