Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Przesłanka szczególnie uzasadnionego przypadku przyznania pomocy

Z wokandy. Przesłanka szczególnie uzasadnionego przypadku przyznania pomocy fotolia.pl

Przesłanka szczególnie uzasadnionego przypadku występuje wówczas, gdy sytuacja życiowa osoby lub rodziny, ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że jest nadzwyczajna, dotkliwa w skutkach i głęboko ingerująca w plany życiowe, a wynika ze zdarzeń nienależących do zdarzeń codziennych. Są to zdarzenia występujące okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów okoliczności, czy wykraczające poza możliwości ludzkiej zapobiegliwości.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej "w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe" może być przyznane świadczenie w postaci specjalnego zasiłku celowego lub zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu. Zwrócić należy uwagę, że art. 41 posługuje się pojęciem ogólnym, niedookreślonym i nieposiadającym definicji ustawowej "szczególnie uzasadnionego przypadku".

Specjalny zasiłek celowy powinien być zatem traktowany jako wyjątkowa, szczególna pomoc doraźna na konkretny cel bytowy w sytuacji, gdy uzyskiwany dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe, a nie jest możliwe uzyskanie potrzebnych środków w ramach własnych działań strony i zwyczajnych świadczeń z pomocy społecznej. Przyznanie tego rodzaju zasiłku powinno uwzględniać okoliczności konkretnej sprawy (w tym indywidualną sytuację strony i ogólną sytuację pozostałych potrzebujących) oraz cele i zadania pomocy społecznej.

Decyzja odmawiająca przyznania skarżącej pomocy finansowej na zakup leków, jonizatora powietrza, kuchenki mikrofalowej, ubrań i obuwia na zimę, pokrycia kosztów rehabilitacji i zadośćuczynienia nie została podjęta z przekroczeniem granic uznania administracyjnego. Organom była znana sytuacja skarżącej, którą rozważono biorąc pod uwagę nie tylko stan zdrowia, ale i stałe źródło dochodu –emerytura oraz przyznawane skarżącej inne świadczenia z pomocy społecznej.

Organy słusznie wskazały, że potrzeba rehabilitacji może być zrealizowana w ramach bezpłatnych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. W związku z tym, jeżeli skarżąca okaże ważne skierowanie lekarskie, będzie mogła skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Zakup jonizatora nie należy do kategorii potrzeb niezbędnych, a skarżąca nie wykazała aby jonizator powietrza był jej zalecony przez lekarza i niezbędny w leczeniu. Co się tyczy pomocy finansowej na leki, to słusznie organy wskazały, iż skarżąca nie udokumentowała, że pozostaje w leczeniu i jakie leki są niezbędne i wynikają z zaleceń lekarza.

Ponadto organy zwróciły uwagę, iż zakup kuchenki mikrofalowej jest możliwy w o wiele niższej cenie, niż wnioskowała skarżąca. Może ona tę potrzebę zaspokoić z własnych środków. Ma też możliwość, z uwagi na posiadanie stałego dochodu, zakupu mikrofalówki na raty, co będzie mniej odczuwalne w budżecie miesięcznym skarżącej.

W kwestii środków finansowych na zakup odzieży i obuwia należy wskazać, że sukcesywnie zakupując odzież i obuwie oraz gospodarując racjonalnie posiadanym dochodem skarżąca jest w stanie zaspokoić z własnych środków wskazaną potrzebę.

Słusznie stwierdzono, że w okolicznościach sprawy skarżąca nie znajduje się w takiej sytuacji, która może zostać zakwalifikowana jako "szczególnie uzasadniony przypadek" w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  Zgodzić się należało z organami, że zadaniem pomocy społecznej jest jedynie wspomaganie w działaniach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, a nie zagwarantowanie stałego źródła utrzymania i bezwarunkowego zaspokajania wszystkich żądań wnioskodawców.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. II SA/Po 128/22

Źródło: CBOSA

Niedz., 31 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek