Z wokandy. Urlop bezpłatny a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Z wokandy. Urlop bezpłatny a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego fotolia.pl

Przebywanie na urlopie bezpłatnym połączonym z opieką nad niepełnosprawnym synem, który spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych należy traktować jako rezygnację z zatrudnienia w znaczeniu określonym w art. 17 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 22 ustawy.

Spór dotyczy wykładni art. 17 ust. 1. Mianowicie organ odwoławczy utrzymał w mocy rozstrzygniecie pierwszo instancyjne, gdyż w jego ocenie, przebywanie na urlopie bezpłatnym nie stanowi o rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Z tym stanowiskiem nie zgadza się Strona podnosząc, że jedynie formalnie pozostaje w stosunku zatrudnienia. Podkreśliła, że pracodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na jej rzecz, w tym nie wypłaca jej wynagrodzenia. Wskazała jednocześnie, że wystąpiła o urlop bezpłatny, aby móc sprawować opiekę nad niepełnosprawnym synem.

W myśl art. 17 ust. 1 uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje wymienionym w tym przepisie osobom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki m.in. nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z kolei w art. 3 pkt 22 zdefiniowano pojęcie "zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej". Stwierdzono w nim, że jest to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. II SA/Gl 190/22

Źródło: CBOSA

Pt., 17 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek