Dwa projekty dla seniorów z dofinansowaniem UE

Dwa projekty dla seniorów z dofinansowaniem UE fotolia.pl

Resort funduszy i polityki regionalnej zaprezentował założenia dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich (PO WER). Nowe rozwiązania mają ułatwić dostępność do usług społecznych i zdrowotnych. To także szansa na szersze wykorzystanie rozwiązań dla osób starszych, chorujących, z niepełnosprawnościami, a także wykluczonych z różnego rodzaju usług.

„Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”

Projekt zakłada wdrożenie w co najmniej 20 podmiotach nowego podejścia do świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców wsi. Standardowa opieka nad osobami starszymi, z niepełnosprawnością, chorującymi przewlekle nie działa zbyt dobrze na terenach słabo zaludnionych. Odpowiedzią na takie wyzwania jest model opieki domowej na terenach wiejskich opracowany w PO WER przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza.

Nowatorstwo tego rozwiązania polega na tym, że chory i jego rodzina nie musi szukać pomocy w różnych podmiotach, często oddalonych od miejsca zamieszkania. Niezbędna pomoc jest udzielona w domu chorego przez zespół opieki domowej: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog oraz opiekun.

Beneficjentem projektu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku w partnerstwie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza (autorem innowacji) i Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej CAL.

„Terapeutyczne obiadowanie”

Projekt polega na wdrożeniu w co najmniej 44 organizacjach zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, rozwiązania wykorzystującego potencjał osób z niepełnosprawnością, uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Uczestnicy warsztatów przygotowują i dostarczają pełnowartościowe obiady do domów osób starszych. Dzięki temu nawiązują się relacje na linii uczestnik WTZ – senior, co sprawia, że osoby starsze czują się mniej samotne, a uczestnicy WTZ podnoszą poczucie własnej wartości, zaradność i umiejętności komunikacji.

Nowe podejście autorstwa Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych będzie obecnie wdrażane przez kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski.

Źródło: MFiPR

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska