Nowe kryteria pomocy społecznej od 1 stycznia

Nowe kryteria pomocy społecznej od 1 stycznia fotolia.pl

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Zmiana wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345 zł.

Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wyniesie 1837 zł.

Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o wyniesie 721 zł.

Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wyniesie 1450 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł.

Niedz., 2 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek