Wsparcia integracyjne dla cudzoziemców

Wsparcia integracyjne dla cudzoziemców fotolia.pl

Cudzoziemcy objęci ochroną międzynarodową mogą ubiegać się o przyznanie pomocy integracyjnej przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wnioski w tej sprawie można składać także nie posiadając kart pobytu oraz genewskich dokumentów podróży.

Dokumenty należy złożyć w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej stała się ostateczna. Do wniosku można dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że złożono już wnioski o wydanie dokumentów (karty pobytu lub genewskiego dokumentu podróży) wraz z potwierdzeniem.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji.

Pomoc jest udzielana w formie świadczeń pieniężnych: na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz na pokrycie kosztów związanych z nauką języka polskiego, opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w tym prawne, psychologiczne i rodzinne, udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami oraz innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca.

Uprawnieni cudzoziemcy mogą także korzystać z różnych form niepieniężnej pomocy społecznej, w tym z pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania lub ośrodkach wparcia, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej.

Pomoc w ramach indywidualnego programu integracji udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w ciągu 60 dni od uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemcy uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria objęcia ich wsparciem ze strony instytucji pomocy społecznej mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej na zasadach ogólnych, tak jak obywatele polscy.

Źródło: UDSC 

Sob., 25 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek