Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne

Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne fotolia.pl

Do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, przy czym świadczenie to nie zostało ustawowo zdefiniowane. Pomoc covidowa dla rolników mieści się w tym pojęciu. Tak wynika z uzasadnienia do wyroku WSA w Białymstoku z 12 października 2021 r. sygn. II SA/Bk 501/21.

Sprawa dotyczyła świadczenie uzyskanego przez rolnika na podstawie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanych z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.

Sąd wskazał, że celem przedmiotowego wsparcia była rekompensata przynajmniej części strat jaką rolnicy podnieśli w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 i rozwiązania ewentualnych problemów z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw prowadzących produkcję, co miało związek ze spadkiem produkcji w trakcie wprowadzonych ograniczeń, ale także i po zniesieniu ograniczeń wprowadzonych w wyniku epidemii. Wysokość udzielanej pomocy związana była m.in. z ilością posiadanego inwentarza czy też powierzchnią posiadanych gruntów, a w myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz.

Sąd przyjął, że wskazane wsparcie miało charakter socjalny, wyjątkowy oraz jednorazowy.

Źródło: CBOSA

Pt., 12 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel