Co w nowej mapie potrzeb zdrowotnych (cz. 2). Opieka długoterminowa

Co w nowej mapie potrzeb zdrowotnych (cz. 2). Opieka długoterminowa fotolia.pl

Kontynuujemy temat przybliżania rekomendacji dla systemu ochrony zdrowia jakie znalazły się w nowej mapie potrzeb zdrowotnych.

Wśród rekomendacji dla opieki długoterminowej znalazło się przede wszystkim przygotowanie systemu opieki zdrowotnej na wzrost liczby osób potrzebujących, związany ze starzeniem się populacji kraju. Rekomenduje się co najmniej utrzymanie obecnego poziomu objęcia pacjentów wymagających opieki długoterminowej w perspektywie wzrastającej liczby osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W dokumencie wskazano na działania mające na celu wyrównanie różnic w dostępie do opieki długoterminowej w województwach o niższej niż średnia w kraju liczbie osób objętych opieką na 100 tys. ludności, ze szczególnym uwzględnieniem populacji osób powyżej 65. roku życia oraz zapewnienie w poszczególnych województwach adekwatnego do potrzeb dostępu do opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej dla ludności powyżej 65. roku życia.

Jako kolejną rekomendację wskazano zwiększenie udziału formalnej opieki zdrowotnej świadczonej blisko miejsca zamieszkania pacjenta względem opieki instytucjonalnej poprzez wzrost liczby świadczeń udzielanych w warunkach domowych lub dziennych w województwach o niskim udziale tych form opieki na tle kraju. Następnie rozwijanie form dziennej opieki długoterminowej, np. poprzez włączenie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanej w dziennym doku opieki medycznej do systemu świadczeń gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej.

Zwrócono również uwagę, na zwiększenie dostępności nowoczesnych form usług z zakresu telemedycyny, teleopieki oraz e-Zdrowia w szczególności dla osób starszych i innych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz stworzenie wielokierunkowych form wsparcia i pomocy dla opiekunów nieformalnych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. poprzez działania informacyjne i edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji opiekuńczych tych osób w zakresie właściwej opieki w domu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i poradnictwa tym osobom. Wymienione powyżej obszary wsparcia mają szczególne znaczenie ze względu na to, że opiekunowie nieformalni mają bardzo duży udział w opiece nad osobami starszymi i wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, co również ma wpływ na stan zdrowia opiekunów (wśród których przeważającą liczbę stanowią kobiety)

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel