Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych (2)

Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych (2) fotolia.pl

W terminie od 4 do 26 listopada br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty Typu 1: Rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w tym:

 • wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);
 • inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach projektu, w tym finansowanie środków transportu),wsparcie aktywizujące środowiska lokalne pod kątem rozwoju sąsiedzkich usług opiekuńczych;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, systemów informacyjnych i kampanii na temat dostępności usług społecznych;
 • sfinansowanie tworzenia i prowadzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) oraz sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;
 • poradnictwo (również zdalne), w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umożliwienie edukacji (również zdalnej), w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych);
 • Wsparcie (również zdalne) faktycznych opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, doradztwo grupowe, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów) działania profilaktyczne mające na celu utrzymanie dobrostanu psychicznego i fizycznego;
 • Wsparcie doradczo-informacyjno- edukacyjne w ramach współpracy międzysektorowej dotyczące opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich otoczenia (szczególnie jednostki pomocy integracji społecznej, jednostki ochrony zdrowia);
 • Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami (np. w formule asystenta pracodawcy/trenera pracy) – uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin) - uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnościami;
 • Organizacja usług opiekuńczych przez jednostki samorządu terytorialnego np. w formule regrantingu;
 • Zakup, zabezpieczenie oraz dystrybucja środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz inne niezbędne działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 588 235,29 zł, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90% (85% EFS, 5% budżet państwa).

Źródło: Serwis RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy
Ewelina Kocemba
redaktor Ewelina Kocemba