Można składać wnioski w tegorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Można składać wnioski w tegorocznej edycji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej fotolia.pl

Ruszył nabór wniosków do edycji 2022 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w bardziej aktywnym życiu i pomoc w usamodzielnieniu się. Gmina lub powiat mogą składać wnioski do właściwego wojewody do 22 października.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie w wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Celem programu jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Budżet programu to 150 mln zł w 2022 r. z Funduszu Solidarnościowego.

Oprócz wynagrodzenia asystentów, środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.

Do tego dochodzi koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkiem gminy/powiatu.

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystencji. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków na środki finansowe pod względem formalnym, merytorycznym oraz pod względem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do zatwierdzenia. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach programu do właściwego wojewody w terminie do 22 października 2021r.  Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do 8 listopada 2021 r. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 22 listopada 2021r. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Źródło: MRiPS

Pt., 15 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska