Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Z połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) powstanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Centrum zapewni skoncentrowanie realizacji zadań dotyczących zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej, podległej ministrowi zdrowia.
Obecnie KBPN i PARPA realizują podobny zakres zadań. To m.in. profilaktyka, problematyka leczenia uzależnień, edukacja publiczna oraz wspieranie samorządów w realizacji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Różnica pomiędzy KBSP i PARP nie dotyczy więc obszarów problemowych czy form oddziaływania społecznego, a jedynie podziału na substancje, których używanie generuje szkody i problemy społeczne.

Najważniejsze rozwiązania
Połączenie KBPN i PARPA w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pozwoli na skupienie działań w jednej instytucji, która połączy tematykę przeciwdziałania różnym uzależnieniom na wielu etapach działań (edukacja, profilaktyka, szkolenie kadr, leczenie, rehabilitacja, działalność badawcza itp.).

Utrzymana zostanie odrębność przepisów dotyczących zagadnień właściwych dla obu jednostek, np. związanych z reklamą napojów alkoholowych.

Powstanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów związanych z edukacją społeczną czy profilaktyką. Dotyczy to także lepszego dostępu do zróżnicowanych metod leczenia, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych oraz zgodnych z podejściami promowanymi m.in. przez Światową Organizację Zdrowia.

Dotychczasowa Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zostanie zastąpiona Radą do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Będzie działała przy Prezesie Rady Ministrów, jako organ koordynacyjno-doradczy w sprawach dotyczących uzależnień.

Źródło: gov.pl

Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska