Ogłoszono nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji fotolia.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji. Członkami Komitetu mogą zostać przedstawiciele sektora ekonomii społecznej.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie,
  • spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648).

Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadesłać do dnia 13 września br. Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Komitet odpowiedzialny jest m. in. za udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju, kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie raportów z realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej.

Źródło: MRiPS

Pt., 27 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska