Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych

Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych fotolia.pl

W terminie od 16 do 23 sierpnia potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Dofinansowanie można otrzymać na kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 1. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 2. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 5. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 6. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 7. inne.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 705 882,35 PLN w tym: EFS: 4 000 000,00 PLN (85%) oraz wkład własny: 705 882,35 (15%).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

 

 

 

 

 

 

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba