Kierunki polityki migracyjnej na lata 2021-2022

Kierunki polityki migracyjnej na lata 2021-2022 fotolia.pl

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego otrzymała do zaopiniowania dokument pn. Polityka migracyjna Polski - kierunki działań 2021-2022.

Jest to dokument wykonawczy, który ma charakter ramowy, nie zawiera więc szczegółowych wskazań konkretnych działań, a raczej określa ich kierunki w następujących obszarach:

1. legalna migracja - zarządzanie migracjami międzynarodowymi w sposób odpowiadający potrzebom gospodarczym i społecznym kraju:

 • wzmocnienie systemu instytucjonalnego w obszarze legalizacji pobytu i zatrudnienia;
 • uzupełnienie niedoboru na rynku pracy i zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach, jak i robotników wykwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa wschodniego, z uwagi na bliskość językową i kulturową;
 • wykorzystanie potencjału polskich uczelni w zakresie kształcenia cudzoziemców;
 • zapobieganie nadużyciom i negatywnym konsekwencjom legalnej migracji.

2. nielegalna migracja - minimalizacja skali migracji niezgodnej z prawem oraz skutków tego zjawiska:

 • usprawnienie działań kontrolno-weryfikacyjnych wobec cudzoziemców;
 • zapewnienie efektywnej realizacji polityki powrotowej.

3. ochrona cudzoziemców - zapewnienie niezbędnej pomocy i opieki cudzoziemcom wymagającym ochrony:

 • uprawnienie i przyspieszenie procedur udzielania ochrony międzynarodowej;
 • zapobieganie nadużyciom i zagrożeniom związanym z udzielaniem ochrony cudzoziemcom.

4. integracja cudzoziemców - zapewnienie harmonijnego współistnienia cudzoziemców w polskim społeczeństwie:

 • zapewnienie różnym grupom cudzoziemców dostępu do programów integracyjnych dopasowanych do ich potrzeb;
 • wsparcie procesu integracji przez system edukacji;
 • poprawa jakości i dostępności usług publicznych dla cudzoziemców;
 • zapewnienie działań wspierających integrację skierowanych do społeczeństwa przyjmującego;
 • zapewnienie spójności społecznej w kontekście migracji.

5. migracje Polaków - Polacy na świecie i osoby polskiego pochodzenia priorytetem polityki migracyjnej:

 • zapewnienie spójnej i adekwatnej reakcji państwa na emigrację i mobilność Polaków;
 • zapewnienie sprawnego i bezpiecznego procesu repatriacji;
 • zapewnienie bezpiecznego i transparentnego procesu przyznawania Kart Polaka.

6. europejski wymiar polityki migracyjnej - realizacja priorytetów polskiej polityki migracyjnej w ramach Unii Europejskiej.

Jak wskazano w dokumencie planowane jest także rozpoczęcie prac nad aktualizacją materiału diagnostycznego, stanowiącego podstawę dla formułowania postulatów wykonawczych w następnym roku. Działania te powtarzane mają być każdego roku, aby zarówno diagnoza jak i postulaty stały się narzędziami elastycznymi, dostosowywanymi do zmian w sytuacji migracyjnej kraju, zachodzących na bieżąco, jak również zmian prawa unijnego w obszarze migracji i azylu.

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka