Ustawa o pomocy społecznej przyjęta przez Sejm

Ustawa o pomocy społecznej przyjęta przez Sejm fotolia.pl

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została przyjęta przez Sejm. Oznacza to wprowadzenie zmian dotyczących sytuacji pracowników socjalnych, m.in. zwiększenie kwoty dodatku do ich wynagrodzenia. Co jeszcze się zmieni?

Zmiany dla pracowników socjalnych:

  • Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Chodzi o osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.
  • Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.
  • Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.
  • Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).
  • Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

Zniesiona zostanie również odpłatność za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności będzie dotyczyło usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmianie ulegnie też ustalanie wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone.

Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od ilości osób przebywających w nielegalnej placówce, czyli:

  • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł,
  • od 11 do 20 osób – 20 000 zł,
  • powyżej 20 osób – 30 000 zł. 

Źródło: MRPiPS

Pt., 19 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska