Obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców

Obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców fotolia.pl

Rodzic dziecka powinien wiedzieć, że dopóty, dopóki jego dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest z mocy przepisów prawa obowiązany do ponoszenia opłaty do wysokości tzw. średniego miesięcznego kosztu utrzymania określonego stosownie do treści art. 196 ustawy z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Obowiązek ten może zostać ograniczony bądź zniesiony tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w przepisach prawa. Nie budzi również wątpliwości, iż kosztami pobytu małoletniego umieszczonego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym obciążona jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której w ramach pieczy zastępczej skierowano wychowanka. Pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nie przerywa pobytu w pieczy zastępczej. 

Każde urlopowanie dziecka z ośrodka, czy też samowolne go opuszczenie nie ma wpływu na wymiar opłaty za pobyt.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. II SA/Gl 61/20.

Sob., 27 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek