Od 2040 r. żadne dziecko nie będzie przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Od 2040 r. żadne dziecko nie będzie przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej fotolia.pl

24 lutego br. za pośrednictwem aplikacji Zoom odbyła się konferencja zorganizowana przez Koalicję na rzecz Rodzinnej opieki zastępczej, poświęcona przemianom pieczy zastępczej i deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi.

Konferencja stanowiła zwieńczenie projektu prowadzonego przez Koalicję od października 2020 r., na który składał się cykl siedmiu debat internetowych dotyczących dobrych praktyk, doświadczeń i wyzwań związanych z rodzicielstwem zastępczym w Polsce.

Konferencję rozpoczął blok tematyczny dotyczący kierunku rozwojów pieczy zastępczej w Polsce oraz przykłady i doświadczenia z zagranicy. Podczas tej części zaprezentowany został model, w kierunku którego będzie podążała opieka nad dziećmi w Polsce tj. docelowo zmniejszenie liczby dzieci napływających do pieczy zastępczej, odejście od form instytucjonalnych na rzecz rodzinnych form zapewnienia opieki, położenie większego nacisku na pracę z rodziną biologiczną. W najbliższej przyszłości planowane jest dalsze zmniejszanie liczby dzieci przypadających na jedną placówkę instytucjonalną oraz przestrzeganie zakazu umieszczania w tychże placówkach najmniejszych dzieci.

Przekształcenia wymagał będzie cały model wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, który ma skupić się na działaniu usługowym w zakresie intensyfikacji działań prowadzących do sytuacji, w której dziecko jest „zwracane” rodzicom biologicznym.

W części tej swoją działalność przybliżyła organizacja Eurochild, która działa na terenie całej Europy na rzecz poprawy jakości życia dzieci i młodzieży. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać przemówienia prelegenta, który przedstawił system wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie Słowacji.

Kolejny blok skupił się wokół kierunków deinstytucjonalizacji opieki nad dzieckiem. Planowane jest aby do 2040 r. wszystkie dzieci przebywały w rodzinach biologicznych, rodzinnych zastępczych oraz rodzinach adopcyjnych zamiast w placówkach całodobowych. Reforma zakłada, że potencjał istniejących placówek będzie wykorzystany do zapewnienia dzieciom i rodzinom wsparcia w społeczności lokalnej. W tym celu nastąpi stopniowe przekształcanie placówek całodobowych dla dzieci w centra usług rodzinnych. Usługi instytucjonalne świadczone będą przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dzieci i rodzin – przy czym jedyną formą pobytu instytucjonalnego będzie pobyt krótkoterminowy i tymczasowy (np. terapeutyczny). Zmienione zostaną zasady umieszczania i pobytu dzieci w MOS, MOW, ZOL i ZPL.

Planowane są działania polegające na promowaniu rodzicielstwa zastępczego i zmiany w szkoleniu, w szczególności rodzinnej opieki zastępczej nad dziećmi z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi, dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz wprowadzenie wyższych standardów przygotowania kandydatów (rodziny terapeutyczne, długoterminowe, nowe formy adopcji etc.).

Zakłada się również profesjonalizację rodziców zastępczych poprzez zwiększenie ich wynagrodzeń, umożliwienie rodzicom zastępczym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz zaprogramowanie indywidualnej ścieżki kariery rodzica zastępczego.

W modelu tym zaplanowano także ułożenie planu pracy z dzieckiem i rodziną ukierunkowanego na przygotowanie do dorosłego życia. Metodyka pracy ma zostać oparta o indywidualne oddziaływanie, zaspokajanie potrzeb oraz budowanie kompetencji i zasobów wsparcia, kompleksowe wsparcie przez opiekuna usamodzielnienia, nowe rozwiązania mieszkaniowe, monitorowanie losów usamodzielnionych, a także możliwość powrotu młodej osoby po zakończeniu procesu usamodzielnienia do pieczy zastępczej (zamiast do dysfunkcyjnej rodziny biologicznej). Omówiony został także mechanizm adopcji dofinansowanej skierowanej głównie do licznych rodzeństw (3+) oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Ostatni blok konferencji traktował o badaniach prowadzonych na temat pieczy zastępczej w Polsce.

Czw., 25 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek