Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Wsparcie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy fotolia.pl

Od 26 lutego br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów pracy.

Nabór jest dedykowany projektom, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR, tj. 455 650,00 PLN, w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Wnioskodawcą projektu może być powiat lub miasto na prawach powiatu z województwa małopolskiego, a jego wyłącznym realizatorem jest powiatowy urząd pracy z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektów w partnerstwie.

Grupą docelową w przedmiotowym konkursie są osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby powyżej 50 roku życia,
 2. osoby długotrwale bezrobotne,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiety,
 6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do kategorii uczestników wymienionych w lit. b - d), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów.

W ramach realizowanych projektów, Wnioskodawca może zaoferować uczestnikom projektu wyłącznie formy pomocy wymienione poniżej (w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika):

 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. W przypadku projektów realizowanych przez PUP, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu,
 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe świadczone wraz z subsydiowanym zatrudnieniem (tj. pracami interwencyjnymi).

Zgodnie z SzOOP RPO WM działania na rzecz osób bezrobotnych powinny charakteryzować się kompleksowością, czyli każdemu bezrobotnemu powinny być udzielone co najmniej 2 formy, w tym obligatoryjnie subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne).

Projekt powinien w związku z tym zakładać, że każdy uczestnik (oprócz obligatoryjnego IPD) otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne (formy wsparcia) dobrane indywidualnie do jego potrzeb. Oznacza to, że w ramach projektu uczestnik może otrzymać wsparcie w postaci:

 • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy lub
 • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z poradnictwem zawodowym lub
 • subsydiowanego zatrudnienia (prac interwencyjnych) wraz z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 768 189,40 PLN.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Fundusze Europejskie w Małopolsce

Czw., 28 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba