Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu fotolia.pl

Od 25 stycznia do 12 lutego 2021 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.: jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST; instytucje pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych; podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Dofinasowaniem w ramach konkursu zostanie objęta deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu obejmująca w szczególności:

  1. wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);
  2. długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową;
  3. zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
  4. wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  5. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
  6. szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  7. teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji.

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f, g nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w ww. typie operacji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło:  Serwis RPO Województwa Świętokrzyskiego

Czw., 31 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba