Program „Za życiem” a cudzoziemcy

Program „Za życiem” a cudzoziemcy fotolia.pl

Z tytułu urodzenia dziecka, u którego zostało zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w okresie prenatalnym bądź też w wyniku przebiegu porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. Czy świadczenie takie przysługuje również cudzoziemcom, którzy musza zmagać się z niepełnosprawnością dziecka? – tak, ale po spełnieniu kilku warunków.

Kwota 4 000 zł przysługuje jednorazowo cudzoziemcowi, który posiada prawo do świadczenia opieki zdrowotnej lub prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeżeli zamieszkuje wraz z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aby uzyskać świadczenie cudzoziemiec musi wypełnić wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wniosek ten należy przesłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Czw., 10 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek