Dodatek solidarnościowy – można zgarnąć 4200 zł

Dodatek solidarnościowy – można zgarnąć 4200 zł fotolia.pl

Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek będzie wynosił 1400 zł za miesiąc kalendarzowy.

Dodatek przysługuje osobom, które w wyniku pandemii straciły pracę lub ich umowa o prać wygasła.

Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

O dodatek będzie można wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 sierpnia br. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne będą finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Ponadto w ustawie wprowadzono także wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek ten będzie wynosił 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku.

Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych.

Przepisy te będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

Źródło: MRPiPS

Pt., 26 Czrw. 2020 2 Komentarze Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek