Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy - do kontroli

Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy - do kontroli fotolia.pl

Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy zostaną skontrolowane przez wojewódzkich inspektorów - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konieczność jego wydania wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca od 1 sierpnia 2010 roku, która rozszerzyła zakres nadzoru wojewody. Dotychczas wojewoda kontrolował jedynie zadania zlecane samorządom, a teraz nadzór obejmie też zadania własne, np. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą.

Zgodnie z rozporządzeniem kontroli będą podlegać jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące działania związane z przeciwdziałaniem domowej przemocy, w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej. Kontrolowane będą też podmioty niepubliczne, którym zlecono realizację zadań wynikających z ustawy oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe.

Te instytucje będą podlegać kontrolom kompleksowym przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na trzy lata oraz kontrolom problemowym i sprawdzającym, które będą uwzględniane w planie kontroli na dany rok. Z kolei w przypadku informacji o nieprawidłowościach inspektorzy będą mogli przeprowadzić kontrole doraźne.

Więcej w Gazecie Prawnej

Pon., 14 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka