Rząd forsuje tzw. Tarczę prawną

Rząd forsuje tzw. Tarczę prawną fotolia.pl

Jak podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nazywany "Tarczą Prawną". W toku konsultacji uwagi do projektu zgłaszał Związek Powiatów Polskich.

Przyjęty projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Projekt, zgodnie z komunikatem ministerstwa, ma być realizacją dwóch mierników Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Według Ministerstwa najważniejsze nowe rozwiązania to:

- wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu;

- wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie;

- elektronizacja procedur, w tym: prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej, możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków, wprowadzenie pełnej elektronizacji metod  składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców, możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów;

- inne usprawnienia procedur, w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów umożliwi rozpoczęcie prac nad projektem w parlamencie. Osobą odpowiedzialną za projekt z ramienia ministerstwa jest wiceminister Olga Semeniuk.

Niestety, projekt ustawy został przyjęty mimo braku opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także Rady Dialogu Społecznego. W ocenie Związku Powiatów Polskich do projektu należałoby wprowadzić zmiany, co zostało zgłaszane w toku opiniowania. Jednakże większość z nich nie została uwzględniona.

Uwagi ZPP do projektu można przeczytać tutaj.

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński