Ile dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej w 2020 roku?

Ile dzieci znajdowało się w pieczy zastępczej w 2020 roku? fotolia.pl

Rada Ministrów podczas posiedzenia senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawiła Informację Rady Ministrów o realizacji w roku 2020 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem w roku 2020 w Polsce zatrudnionych było 3 824 asystentów rodziny. W ramach ustawy z usług asystentów rodziny, w 2020 roku skorzystało 41 906 rodzin, z czego 7 932 rodziny zobowiązane zostały do współpracy z asystentem przez sąd.

W 2020 r. na obszarze Polski działało 1 927 placówek wsparcia dziennego, do których uczęszczało 32 007 dzieci. W 2020 roku funkcjonowało 67 rodzin wspierających.

Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosła ogółem 72 063 (w 2019 r. było to 72 450 dzieci). W 2020 r. do pieczy zastępczej z rodzin naturalnych napłynęło 11 310 dzieci (w 2019 r. – 12 480), z czego do rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych zostało 7 602 dzieci, a do form instytucjonalnych 3 708 dzieci.

Liczba dzieci z pieczy zastępczej w wieku do 18 lat, które powróciły w 2020 r, do rodzin naturalnych wyniosła 3 449. W 2020 r. w pieczy zastępczej powyżej 18 lat umieszczonych było 12 088 dzieci.

Struktura rodzinnej form pieczy zastępczej przedstawiała się następująco: ogółem w 2020 funkcjonowało 36 838 podmiotów, z czego 23 290 rodzin zastępczych spokrewnionych, 10 689 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 157 rodzin zastępczych zawodowych oraz 702 rodzinnych domów dziecka. W rodzinnych formach pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało ogółem 55 772 dzieci, z czego w rodzinach zastępczych spokrewnionych 29 877 dzieci, w rodzinach zastępczych niezawodowych 14 232 dzieci, w rodzinach zastępczych zawodowych 6 874 dzieci oraz w rodzinnych domach dziecka 4 789 dzieci.

Ogółem wydatki na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. wyniosły 599 503 tys. zł.

Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2020 roku wyniosła 1 194, wobec 1 139 w roku 2019. Dokładny podział według typu placówek przedstawia się następująco: 899 placówek typu socjalizacyjnego, 201 placówek interwencyjnych, 54 placówki specjalistyczno – tereaputyczne oraz 230 placówek rodzinnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 16 291 dzieci, w porównaniu do roku 2019 było to o 701 dzieci mniej. 1 210 dzieci przebywało w placówkach typu interwencyjnego, 1 458 w placówkach typu rodzinnego, 12 807 dzieci w placówkach typu socjalizacyjnego, 460 dzieci w placówkach specjalistyczno – terapeutycznych, 317 dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz 39 dzieci w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

W roku 2020 orzeczono ogółem 2 198 przysposobień krajowych, co oznacza spadek o 517 w porównaniu do roku 2019.

Pt., 29 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek