Rząd wie co zrobić by uniknąć powtórki z „Turowa”

Rząd wie co zrobić by uniknąć powtórki z „Turowa” fotolia.pl

Rząd proponuje zmiany w prawie. W przyszłości pozwolą one uniknąć kontrowersji towarzyszących Kopalni Turów.

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Autorzy projektu proponują w nim wykreślić z katalogu decyzji nie wymagających do ich wydania wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujące sprawy:

  • jednokrotne wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji;
  • jednokrotne wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego do 6 lat, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji;
  • jednokrotne wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie, to znajdzie ona zastosowanie do aktualnie prowadzonych postępowań w takich sprawach.

„Obecnie brak ratio legis, aby w obrocie prawnym funkcjonowały przepisy pozwalające na jednokrotne wydłużanie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie ww. kopalin bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uchylenie lit. j–l z art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś ma także na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ich potencjalnej niezgodności z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.).” – można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nowelizacja ma na celu uniknięcie w przyszłości sporów podobnych do tego dot. Kopalni Turów w Bogatyni. Istotą nieporozumienia między Polską i Czechami był wpływ kopalni Turów na środowisko naturalne po czeskiej stronie granicy. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przedłużenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego nie musiało być poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Źródło: sejm.gov.pl 

Śr., 9 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński