Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa a Covid-19

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa a Covid-19 fotolia.pl

W tzw. Tarczy 4.0. wprowadzono przepis zgodnie, z którym samorządy powiatowe będą otrzymywać dochody w wysokości 50% wpływów z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Jeżeli jednak przyjrzeć się całości regulacji jakie w zakresie gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa wprowadzono, to powiaty będą mogły się cieszyć, jeżeli utrzymają nominalny poziom dochodów z tego tytułu z poprzedniego roku.

Mówiąc o Tarczy 4.0. mamy na myśli ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191. Ustawą wprowadzono szereg zmian w tzw. specustawie covidowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Zgodnie z nowododanym do spcustawy covidowej art. 15zzzga „1. Od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, osiąganych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości, o których mowa w tym przepisie. 2. Do wpływów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695), przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”.

Chodzi o wpływy ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności.

W ujęciu procentowym powiat powinien otrzymać dwa razy większe dochody. W ujęciu nominalnym może to wyglądać zupełnie inaczej. Ponadto wzrosną wydatki na obsługę zadań. Skąd taki wniosek?

Równocześnie z powyższą zmianą zmieniono art. 15j w specustawie covidowej i wprowadzono zasadę, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do 21 stycznia 2021 r.  Tymczasem podwyższony dochód powiatu ma być liczony od wpływów osiągniętych do 31 grudnia 2020 r. Jeżeli użytkownik wieczysty wniesie opłatę po 31 grudnia br. dochód powiaty wyniesie 25%.

Drugi, bardziej znaczący pakiet zmian dotyczy wprowadzonych do tzw. specustawy covidowej art. 15ja-15jc.

Zgodnie z art. 15ja opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:

  1. zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1;
  2. braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Zgodnie z art. 15jb. Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem:

  1. zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przed upływem terminu do ich wniesienia;
  2. braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Art. 15jc określa co się rozumie przez spadek obrotów gospodarczych oraz określa procedurę składania zgłoszenia – niezbyt zresztą precyzyjną.

Nie muszę szerzej wyjaśniać, że jeżeli w wyniku zastosowania w/w ulg i zwolnień nie będzie wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami, których będzie to dotyczyło, to powiat nie otrzyma z tego tytułu ani standardowych 25% ani przewidzianych w specustawie covidowej 50% dochodów. 25% czy 50% z 0 zł da zawsze 0 zł. Zwiększą się jednak koszty realizacji zadania – bo zgłoszenia podmiotów uprawnionych do ulg i zwolnień ktoś będzie musiał obsługiwać.

Czw., 25 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel