Minister będzie mógł ingerować w awans zawodowy i urlop wypoczynkowy nauczycieli

Minister będzie mógł ingerować w awans zawodowy i urlop wypoczynkowy nauczycieli fotolia.pl

Kwestie awansu zawodowego oraz urlopu wypoczynkowego nauczycieli reguluje ustawa - Karta Nauczyciela. Jednak projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 344) przewiduje możliwość ingerencji ministra edukacji narodowej w opisane powyżej zagadnienia.

Jak bowiem stanowi art. 50 powołanego projektu w roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może:

  • wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w tym roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów,
  • a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów realizujących zadania określone w ustawie – Karta Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

W związku z powyższym należy oczekiwać, że jak tylko ustawa wejdzie w życie przygotowane zostanie przez resort edukacji rozporządzenie, regulujące powyższą materię. 

Z projektem można zapoznać się tutaj.

 

Śr., 29 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka