Bardzo gorąco na Zdrowiu

Posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w dn. 18 czerwca 2012 roku okazało się jednym z najgorętszych w ostatnich miesiącach. Jest to niewątpliwie zasługa niektórych przedstawicieli strony rządowej, którzy postanowili nie wsłuchiwać się zbytnio w głos partnerów samorządowych.

Pierwsze spięcie wystąpiło już na samym początku obrad – wbrew ustalonej tradycji nowy współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej próbował samodzielnie przejąć prowadzenie obrad – korzystając z nieobecności współprzewodniczącego ze strony samorządowej i wykluczając możliwość jego zastąpienia przez innego przedstawiciela Związku Powiatów Polskich. Odstąpienie od próby sił nastąpiło dopiero po dyplomatycznym zasygnalizowaniu możliwych konsekwencji w przypadku nieobecności wiceministra na posiedzeniu.

Pierwszym projektem w porządku obrad był projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna Gowina). Nie negując dobrych intencji leżących u źródeł projektu, przedstawiciele strony samorządowej wskazali na zbyt daleko posunięte rozluźnienie stawianych wymogów. O ile bowiem na pełne poparcie zasługuje rezygnacja z obowiązku odbywania ściśle określonych kursów, czy szkoleń, to trudno za uzasadnioną uznać rezygnację ze sprawdzania kwalifikacji. W efekcie przedłożona ustawa proponuje by np. instruktorem sportowym mógł być każdy pełnoletni absolwent szkoły średniej, o ile nie był skazany za określone kategorie przestępstw. Nie musi posiadać jakiejkolwiek wiedzy, co do dyscypliny sportu, w jakiej ma trenować sportowców. Obecni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości okazali się jednak odporni na argumentym, a czasami nawet wykazali się nieznajomością przepisów obecnie regulujących funkcjonowanie danego zawodu. Ostatecznie wyrażona została opinia wstępnie negatywna.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia najwyraźniej postanowili dorównać przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości przy dyskusji nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w spawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właścicieli organów w tych sprawach. Odrzucone zostały najistotniejsze uwagi zgłoszone przez stronę samorządową – włącznie z tymi i dotyczącymi konieczności doprecyzowania, które kompetencje są przypisywane organowi stanowiącemu, a które – wykonawczemu. W tej sytuacji projekt został zaopiniowany negatywnie. Decyzja jest wiążąca.

Większym optymizmem natchnęła dyskusja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Miesiąc wcześniej projekt nie uzyskał akceptacji ze względu na propozycję zniesienie możliwości korzystania z wolontariuszy w podmiotach leczniczych. Udało się w tym zakresie zmienić opinię resortu – choć przejściowo proponowane było dopuszczenie wolontariatu jedynie w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami.

Jednym z punktów obrad miała być dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Przypominamy, że jest to ten sam projekt, który jako inicjatywa poselska jest już na końcowym etapie prac parlamentarnych. Na wniosek przedstwiciela ZPP, Ministerstwo Zdrowia wycofało projekt wskazując, że… powstanie jego nowa wersja. Osiągnęliśmy zatem etap, w którym prace nad nowelizacją ustawy zaczynają się nim poprzednia nowelizacja zostanie uchwalona!

Z porządku obrad wycofany został również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych. Ze względu na znaczną liczbę uwag projektodawcy uznali za konieczne opracowanie nowej wersji projektu.

Pozytywnie zostały zaopiniowane projekty:

  1. rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej;
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
  3. rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach;
  4. zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej.
Czw., 21 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski