Spis miejscowości w całym państwie

Zbliża się do końca prowadzone od kilku lat przedsięwzięcie polegające na uporządkowaniu urzędowego nazewnictwa. Do Komisji Wspólnej trafił projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Załącznik wymienia około 104 tys. miejscowości, co oznacza że tyle właśnie na obszarze naszego kraju mamy jednostek osadniczych.

Podstawę do opracowania nowego zestawienia stanowił wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce – wraz z jego późniejszymi zmianami. W celach porównawczych sięgano do źródeł o charakterze historycznym – Skorowidza Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowanego na podstawie Pierwszego Spisu Ludności z 1921 roku oraz Spisu miejscowości PRL z 1967 roku.

Poszczególne gminy dokonywały weryfikacji zebranych danych – uwzględniając obecny stan. Pojawienie się ewentualnych rozbieżności w brzmieniu i pisowni nazw oraz określeniu rodzajów miejscowości stanowiło podstawę do ustalenia, zmiany lub zniesienia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej określonych nazw.

Wykaz zawiera nazwy miast, wsi, osad, kolonii, przysiółków oraz nazwy części wsi i miast. Wszystkie nazwy w wykazie zostały ułożone według kolejności alfabetycznej. W przypadku nazw jednobrzmiących o pierwszeństwie decydowała alfabetyczna kolejność województwa, a następnie odpowiednio - kolejność powiatu, gminy. W sytuacji występowania jednakowych nazw miejscowości na terenie jednej gminy, nazwy ułożone są według kolejności alfabetycznej rodzaju miejscowości. Jeżeli są to części wsi o kolejności decydowała nazwa miejscowości, do której została przyporządkowana miejscowość. Analogiczna sytuacja dotyczy kolonii oraz przysiółków.

Obok każdej nazwy miejscowości podane jest określenie rodzajowe miejscowości. Dla każdej nazwy miejscowości i części miejscowości podano przynależność do gminy, powiatu i województwa, podano również siedmiocyfrowy identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego „TERYT”. Dla wszystkich miejscowości podana jest nazwa w mianowniku oraz zakończenie dopełniacza. W przypadku nazw miast i wsi podawany jest przymiotnik.

Czw., 26 Kw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski