Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemca

Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pracę cudzoziemca fotolia.pl

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Stosowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia ujawniło potrzebę sprecyzowania lub skorygowania niektórych jego przepisów oraz ich dostosowania do specyfiki systemów teleinformatycznych. Pracodawcy i pracownicy urzędów zwracali uwagę na to, że procedury są obciążające i pracochłonne. Wobec tego skonstruowano projekt rozporządzenia obejmujący kilka istotnych zmian.

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu dokumentów wymaganych obecnie w postępowaniach (§ 9 projektowanego rozporządzenia) to:

  1. rezygnacja z obowiązku dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy w związku z wprowadzeniem ogólnej regulacji dotyczącej weryfikacji tożsamości podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Ma to na celu ograniczenie nadużyć polegających na wyłudzaniu zezwoleń na pracę przez osoby posługujące się danymi osobowymi innych osób. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UODO przechowywanie kopii dowodu osobistego osoby składającej wniosek lub oświadczenie, jest sprzeczne z zasadami unijnymi;
  2. doprecyzowanie, że informacja starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączona tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową. Zmiana ma na celu ograniczenie możliwości wykorzystania jednego dokumentu starosty w wielu sprawach dotyczących wydania zezwolenia na pracę, a jednocześnie nie narusza ustawowego prawa strony do złożenia odpisu dokumentu należycie poświadczonego w trybie art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego;
  3. uwzględnienie w opisie dowodu wpłaty danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, co ma na celu ograniczenie możliwości wielokrotnego wykorzystania tego samego dokumentu.

Podobnie jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu przewiduje się, że dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, doprecyzowując że musi on być wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Oświadczenie na temat karalności za przestępstwa i wykroczenia jest dokumentem dodawanym do wniosku. Doprecyzowano, że oświadczenie to ma być zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem. Ma to na celu zwiększenie wiarygodności tych oświadczeń.

W projekcie dodano przepisy przejściowe, na mocy których postępowania dotyczące zezwoleń na pracę i oświadczeń, wszczęte przed wejściem w życie rozporządzenia będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Czw., 12 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka