MEiN zwiększa finansowanie edukacji domowej za plecami samorządów

MEiN zwiększa finansowanie edukacji domowej za plecami samorządów fotolia.pl

W art. 8 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej ustawodawca uregulował obowiązek członków Rady Ministrów oraz innych podmiotów właściwych do przygotowania projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego polegający na przedstawianiu Komisji Wspólnej do zaopiniowania projektów tych dokumentów wraz z prognozą ich skutków finansowych.

W ostatnich dniach rażącego naruszenia przywołanej normy prawnej i nieeleganckiego zachowania dopuścił się Minister Edukacji i Nauki, który wprowadził zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok, zaopiniowanym już przez Komisję Wspólną. Kwestia dotyczy wskaźnika Sf,i odnoszącego się do tzw. edukacji domowej który został w podpisanym rozporządzeniu określony na poziomie 0,8. W projekcie przedmiotowego rozporządzenia, opiniowanym przez Komisję Wspólną wskaźnik ten pozostawał na poziomie z lat poprzednich tj. 0,6. Z pominięciem samorządów Minister dokonał nieuzasadnionej zmiany, która w sposób oczywisty, biorąc pod uwagę liczbę dzieci/uczniów w edukacji domowej w szkołach publicznych i niepublicznych spowoduje transfer środków z oświaty publicznej w kierunku niepublicznej. Fakt negatywnego zaopiniowania projektu przywołanego rozporządzenia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej, nie upoważnia strony rządowej do dowolnego i pozbawionego w tym wypadku merytorycznych podstaw szachowania zapisami projektu.

Temat ten jest szczególnie istotny, gdyż znana jest geneza wprowadzonej zmiany i stanowisko resortu edukacji wyrażone głosem ministra Tomasza Rzymkowskiego podczas prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (wprowadzającej niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu edukacji domowej). Niestety Pan Minister Tomasz Rzymkowski pomimo prośby Związku Powiatów Polskich o wyjaśnienie wyrażanego stanowiska i potrzeby zmian w finansowaniu edukacji domowej, ani podczas posiedzeń komisji sejmowej i senackiej, ani Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, nie potrafił przedstawić merytorycznych argumentów. Wzrost wskaźnika już po zaopiniowaniu projektu przez Komisję Wspólną strona samorządowa odbiera jako działanie celowe i z góry zamierzone, gdyż podczas prac nad przywołaną nowelizacją Prawa oświatowego pojawiła się deklaracja, że resort edukacji wystąpi do Ministra Finansów o dodatkowe środki. Brak w projekcie zmian w tym zakresie został przez stronę samorządową zrozumiany jako wycofanie się Ministra Edukacji i Nauki z tych zapewnień, jak się jednak okazuje resort edukacji chciał jedynie uniknąć niewygodnej dyskusji.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Przemysława Czarnka z wnioskiem o pisemne uzasadnienie i przedstawienie stanowiska resortu w tej sprawie, podczas najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Związek oczekuje szczegółowej argumentacji potwierdzającej konieczność wzrostu finansowania tzw. edukacji domowej, z przywołaniem zadań i okoliczności, które wpływają na zwiększone nakłady z subwencji oświatowej w roku 2022 na ten cel.

Jest bowiem dla ZPP rzeczą zdumiewającą, że resort edukacji występuje do Ministra Finansów o dodatkowe środki na edukację domową, pomijając potrzeby całego systemu i fakt, że niedoszacowanie części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2020 wyniosło ponad 17 mld zł.

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka