Grudniowy Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

Grudniowy Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST fotolia.pl

10 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. O czym decydowano?

Zespół uzgodnił następujące projekty i dokumenty:

 • Projekt programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (Opiniowany także przez Zespół Infrastruktury i Zespół Zdrowia i Polityki Społecznej). Ustalono dodatkowo, że przed posiedzeniem Komisji Wspólnej, strona samorządowa otrzyma nowe brzmienie działania 5, cel szczegółowy g, do którego uwagę zgłosił Związek Powiatów Polskich. Uwaga dotyczyła umożliwienia także powiatom (w przypadku jeżeli gmina nie zdecyduje się na udział w projekcie) tworzenia klubów rozwoju cyfrowego przy istniejących instytucjach kultury, edukacji, kształcenia ustawicznego, itp. Projektodawcy przyjęli zaproponowany kierunek, stąd powstała konieczność dokonania korekty zapisu w samym programie. Szczegółowo z uwagami ZPP można zapoznać się tutaj.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu – technik przemysłu jachtowego.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów –monter konstrukcji targowo-wystawienniczych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów – technik montażu i automatyki stolarki budowlanej oraz zmianę podstawy programowej w zawodzie: monter stolarki budowlanej.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dodatkowej umiejętności zawodowej pn. „ Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”.
 • Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu "technik izolacji przemysłowych".
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.

W kontekście uzgodnionych wniosków o wprowadzenie nowych zawodów i dodatkowych umiejętności do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przedstawicielka UMP zgłosiła wniosek o przygotowanie przez MEiN informacji na temat stanu szkolnictwa branżowego w kontekście zawodów, które Zespół w ostatnich latach uzgodnił i zostały wprowadzone do klasyfikacji (liczba uczniów, zainteresowanie).

Ze względu na trwające uzgodnienie międzyresortowe i konsultacje publiczne projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. zostanie zaopiniowany po przedłożeniu stronie samorządowej nowej wersji. 

Omawiano także nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (UD 247). Ponieważ jedna z modyfikacji dotyczy zmiany podmiotu, który będzie występował o oznakowanie zabytku, wpisanego do rejestru. Aktualnie zadanie to wykonuje starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w formie zadania własnego fakultatywnego. Natomiast projekt zakłada, że czynność ta będzie wykonywana obligatoryjnie przez samego właściciela lub zarządcę zabytku. W związku z powyższym przedstawicielka ZPP zgłosiła wniosek o przekazanie informacji na temat stanu realizacji zadania związanego z oznakowaniem zabytków. Ponieważ projekt w nowej wersji został stronie samorządowej przesłany dwa dni przed posiedzeniem, zdecydowano, że zostanie zaopiniowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu. 

W ramach spraw różnych poruszono dwa tematy:

 1. konieczność odciążenia dyrektorów od pracy w związku z kierowaniem uczniów na kwarantannę oraz możliwość uproszczenia procedury lub automatycznego eksportu danych do Sanepidu.
  Dyrektor Marcin Nowak poinformował, że wspólnie z GIS i KPRM resort edukacji przygotował rozwiązanie problemu. 30.11 br. udostępnione zostało postulowane rozwiązanie tj. MEiN udostępnił dyrektorom pliki z SIO z imieniem i nazwiskiem ucznia, nr PESEL i adresem zamieszkania, które trzeba uzupełnić o dane, których nie ma w SIO np. dotyczące kontaktów z osobą zarażoną, zapisać go i zaimportować do formularza GIS. Jak wskazał Pan Dyrektor to znacznie odciążyło dyrektorów, którzy chętnie korzystają z tego rozwiązania.
 2. Program Laboratoria Przyszłości
  Przedstawiciele MEiN poinformowali, że aż 99% szkół złożyło wnioski w programie. Wszystkie JST, które zgłosiły wnioski – otrzymają środki finansowe. W odpowiedzi na pytania Antoni Rytel z KPRM poinformował, że jeśli JST nie jest w stanie wydać w br. środków w proporcjach zapisanych w uchwale (40% do 60%), może je wpisać do środków niewygasających i wydać w 2022 r. Środki do 10 tys. zł JST może wpisać jako wydatki bieżące, a powyżej 10 tys. – jako majątkowe. Jak wyjaśnił Pan Antoni Rytel również duże miasta, które mają zamówienia dla placówek na kwotę powyżej 130 tys. zł i wchodzą w obowiązki wynikające z zamówień publicznych, których procedur nie da się już przeprowadzić przed końcem roku – będą mogły zrealizować procedury w 2022 r.
Śr., 15 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka