Projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg w KWRiST

Projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg w KWRiST fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Związek Powiatów Polskich prowadzi ankietę dotyczącą tego projektu – do 17 listopada 2021 r. do godz. 12:00. Ankieta dostępna jest tutaj.

Dlaczego nowe rozporządzenie?

Jak wskazują projektodawcy między innymi dlatego, że zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dniem 20 września 2022 r. tracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa, czyli:

  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Co nowego?

Nowe przepisy techniczno-budowlane (PTB) dotyczące dróg zawarto w jednym rozporządzeniu zamiast obowiązujących trzech. Projektowane regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych, tym samym nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. Wymagania zawarte w przedłożonym projekcie gwarantują zdaniem jego autorów co najmniej spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, a więc stanowią zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest bezwzględnie niezbędne, aby obiekt budowlany mógł zostać oddany do użytkowania i pełnić swoje funkcje.

Zgodnie z deklaracją projektodawców, wymagania zawarte w rozporządzeniu mają zostać uszczegółowione (dookreślone, wyjaśnione) we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. W WiS wskazane mają zostać także metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe (powtarzalne) rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS mają zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych PTB.

Minister właściwy do spraw transportu (obecnie jest to Minister Infrastruktury) może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg – na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

WiS mają być przeznaczone do dobrowolnego stosowania, czyli nie będą stanowiły obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych (PTB) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz nie będą zwalniały osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym zaprojektowanie drogi lub mostu zgodnie z wytycznymi określonymi w WiS nie będzie powodowało automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast w WiS można będzie znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w PTB. Nie będzie to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeśli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w PTB, będzie mógł je zastosować. Bowiem zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania będzie ponosił projektant.

WiS będą stanowiły więc część szeroko rozumianej wiedzy technicznej w drogownictwie, tzn. stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, zalecanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych. Tym samum projektowane rozporządzenie Ministra, uzupełnione serią wzorców i standardów rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, ma stanowić podstawę nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Pozwoli to w ocenie autorów projektu na szybkie reagowanie na zmiany, zarówno w podejściu do projektowania, wynikające m. in. z konieczności podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i rozwoju nowych technologii w budownictwie.

Jak wskazują projektodawcy, w projekcie określono warunki techniczne użytkowania dróg, które dotychczas, w wąskim zakresie, zawierało jedynie dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, bowiem wraz z rozwojem sieci drogowej, jaki ma miejsce w ostatnich kilkunastu latach, większy nacisk należy położyć na kwestie prawidłowego i optymalnego użytkowania dróg, w sposób zapewniających racjonalne wydatkowanie środków publicznych i gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania.

Będą też zmiany w ustawie

W celu ujednolicenia nomenklatury stosowanej w obszarze drogownictwa w resorcie infrastruktury opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym m. in. ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która porządkuje nomenklaturę zarówno na poziomie ustaw jak i przepisów techniczno-budowlanych. Autorzy projektu rozporządzenia zakładają, że zarówno projekt ustawy, jak i projekt przedmiotowego rozporządzenia wejdą w życie w tym samym dniu, tj. 21 września 2022 roku.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Czw., 11 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel