Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym podstaw programowych kształcenia w zawodach

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym podstaw programowych kształcenia w zawodach fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego wynika ze zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego stanowiących realizację wniosków ministrów właściwych dla zawodów w zakresie wprowadzenia zmian w zawodach szkolnictwa branżowego.

W związku z powyższym w niniejszym rozporządzeniu:

  1. na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska dokonano modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, która obejmuje zmianę nazw i symboli kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie z „BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” oraz „BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych” na „BUD.28. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych” oraz „BUD.29. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych”, w związku z czym zmianie uległy także efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji określone dla tych kwalifikacji;
  2. na wniosek Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określono nową czwartą podstawę programową kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa z wyodrębnionymi kwalifikacjami: MEC.04. Montaż systemów rurociągowych oraz MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Z projektem można zapoznać się tutaj. 

Wt., 30 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka