Kolejne działania ZPP w sprawie zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych

Kolejne działania ZPP w sprawie zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych fotolia.pl

Końcem ubiegłego roku Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST opiniował projekty rozporządzeń w sprawie zmian w funkcjonowaniu domów wczasów dziecięcych.

Tematykę opisywaliśmy tutaj.

Pomimo, że proces opiniowania w Komisji Wspólnej został zakończony, Związek Powiatów Polskich wystosował do minister Marzeny Machałek pismo, w którym wyraził gotowość do prowadzenia dalszych rozmów z resortem edukacji, w zakresie określenia zasad działania domów wczasów dziecięcych, po wejściu w życie projektowanych rozwiązań. Jest to zagadnienie kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania pojawiającym się nadużyciom, ale także dla zachowania wartości placówek jakimi są domy wczasów dziecięcych. 

Jak wskazał Związek Powiatów Polskich na gruncie wspomnianych nowelizacji także pojawiają się wątpliwości interpretacyjne np. w jaki sposób prowadzić rekrutację dzieci do DWD, jak powinno szczegółowo wyglądać spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przy uwzględnieniu, że DWD powinien jednak zachować swoją odrębność w porównaniu ze szkołą stacjonarną, jak transportować dzieci na turnus do DWD, czy nie powinna zostać określona jednolita dla wszystkich DWD dokumentacja naboru i skierowania do DWD, czy długość turnusu należy liczyć jako dni kalendarzowe czy też jako doby pobytu. 

W związku z powyższym Związek za celowe uważa wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wejściem w życie zakładanych zmian, co pozwoli uniknąć rozbieżności podczas stosowania prawa, także w razie późniejszych kontroli. Stąd też ZPP zwróciło się do Pani Minister z pytaniem, czy resort edukacji wyrazi wolę prowadzenia dalszych rozmów mających na celu wypracowanie modelu funkcjonowania domów wczasów dziecięcych po 1 stycznia 2022 r. 

15 stycznia br. wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na powyżej opisane pismo. Wskazano, że obecnie zakończone zostały konsultacje społeczne przepisów nowelizujących rozporządzenia w zakresie domów wczasów dziecięcych i trwają prace legislacyjne nad projektami. Termin wejścia w życie rozporządzeń zmieniono z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r., by dyrektorzy domów wczasów dziecięcych mieli czas na dostosowanie prowadzonej działalności do przepisów prawa.

Dodano także, że Departament Wychowania i Edukacji Włączającej udzieli odpowiedzi, wszystkim dyrektorom domów wczasów dziecięcych, na zgłoszone w procesie konsultacji społecznych uwagi do projektów rozporządzeń.

MEiN wyraziło również gotowość pomocy w interpretacji występujących wątpliwości dotyczących przepisów.

Czw., 21 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka