Wnioski ZPP w sprawie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Wnioski ZPP w sprawie młodzieżowych ośrodków wychowawczych fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z prośbą o poruszenie podczas najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST tematu młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

W roku 2015 zdefiniowano pojęcie wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego (definicja obowiązuje od 2017 r.) oraz od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wagę w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na wychowanków MOW-ów skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka (tzw. waga za gotowość). Ostatecznie przedmiotowa waga została ustalona na poziomie 5,0; jednakże w dyskusji Związek Powiatów Polskich zgłaszał, aby jej wartość była analogiczna jak wagi podstawowej na wychowanka MOW lub ewentualnie została określona na poziomie 8,0.

Po kilkuletnim okresie obowiązywania powyżej opisanego mechanizmu, Związek Powiatów Polskich uważa za celowe omówienie efektywności i skuteczności jego funkcjonowania. Jak bowiem wynika z informacji, które docierają do Biura ZPP tzw. waga za gotowość nie pokrywa kosztów utrzymania miejsca dla wychowanków skierowanych lecz niedoprowadzonych do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Koszt utrzymania placówki w przypadku niedoprowadzonych nieletnich nie ulega istotnemu zmniejszeniu i wynosi ponad 90% kosztów całkowitych. Większość wydatków (jak np. koszt wynagrodzeń i pochodnych) jest niezależna od liczby wychowanków. Dodatkowo należy podkreślić, że duża grupa nieletnich jest doprowadzana ale też kierowana do ośrodka w trakcie trwania roku szkolnego, stąd dane wykazywane w SIO na dzień 30 września nie uwzględniają realnych kosztów funkcjonowania tychże placówek.

W związku z powyższym ZPP zawnioskował o rozważenie podwyższenia wagi P60 (waga na wychowanków skierowanych lecz niedoprowadzonych) podczas prac nad algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny rok oraz o przedstawienie przez MEiN informacji na temat aktualnej sytuacji w tym zakresie i możliwości wprowadzenia takiej zmiany.

Jednocześnie Związek zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia obrazującego liczbę wychowanków, skierowanych/doprowadzonych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych po 30 września, na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Śr., 20 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka