Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą - projekty rozporządzeń

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą - projekty rozporządzeń fotolia.pl

Od 1 stycznia 2021 r. nauczyciele szkół za granicą, tj. nauczyciele języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, będą mogli przystępować do procedury awansu zawodowego na zasadach określonych w ustawie i ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

W związku z powyższym Minister Edukacji Narodowej przekazał do opiniowania w ramach Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST dwa projekty rozporządzeń:

 1. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą.
  Niniejszym rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej upoważnia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do realizacji zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą spełniającemu warunki wymagane do uzyskania tego stopnia albo odmowy jego nadania.
 2. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą.

Projektowane rozporządzenie określa:

 1. zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego;
 2. sposób odbywania stażu;
 3. zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu;
 4. rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego;
 5. osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4 ustawy, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy;
 6. sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego;
 7. wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2–4 ustawy;
 8. sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego przez osoby upoważnione.

Przedmiotowe projekty będą opiniowane podczas sierpniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Czw., 30 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka