Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego .

22 lipca – po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównymi tematami były: fundusz na wsparcie zadań inwestycyjnych jst, program budowy 100 obwodnic, ustalenie granic niektórych gmin i miast a także zmiana nazwy powiatu jeleniogórskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a współprzewodniczył Sekretarz KWRiST Andrzej Porawski.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w obradach Komisji Wspólnej udział wzięli: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz oraz Zastępca Dyrektora Biura Grzegorz Kubalski. 

Obrady Komisji rozpoczęły się od wskazania składu Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Związek Powiatów Polskich zgłosił panią Bernadettę Wąsik, natomiast Związek Województw RP pana Wnukowskiego.

Środki na inwestycje samorządowe

Strona samorządowa wyraziła swoją opinię na temat wniosku Ministerstwa Rozwoju o zaopiniowanie przez KWRiST w trybie obiegowym projektu uchwały RM w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem strony samorządowej przekazanie funduszy dla jst jest rozwiązaniem właściwym, gdyż przyczynia się do utrzymania osiągniętego wcześniej tempa rozwoju Polski, co bez tego wsparcia byłoby niemożliwe. Jednak przyjęte dziś rozwiązania, mające charakter doraźny, są obarczone pewnymi błędami. Strona samorządowa zalicza do nich: pominięcie w systemie wsparcia inwestycji samorządowych szczebla regionalnego, nieadekwatne obniżenie wsparcia dla miast na prawach powiatu – średnio 7% wydatków majątkowych do 12% dla pozostałych gmin, zaproponowanie bardzo niejednoznacznych kryteriów podziału drugiej transzy funduszu co de facto skutkuje całkowitą uznaniowością podejmowanych decyzji. Strona samorządowa wyraziła jednak nadzieję na podjęcie odpowiednich korekt w projekcie uchwały.

Na uwagi odpowiedziała strona rządowa, argumentując, że największy nacisk w programie został położony na gminy i powiaty, gdyż to inwestycje w nich prowadzone tworzą rynek lokalny. Jednocześnie zaznaczono, że strona rządowa nie widzi braku obiektywnych kryteriów według których będą podejmowane decyzje.

Głos zabrał również marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, z wnioskiem, aby w funduszu były środki przewidziane także dla województw, gdyż one też prowadzą inwestycje, jak również odczuwają skutki pandemii.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwrócił się z prośbą do ministra, by ten jednak bliżej przyjrzał się kryteriom przyznawania środków, gdyż bazując na doświadczeniu z Funduszu Dróg Samorządowych, przejrzystość wydatkowania pozostawia wiele do życzenia.

Program budowy 100 obwodnic

Założenia programu budowy 100 obwodnic przybliżył wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Strona samorządowa wyraziła chęć na spotkanie, by przedyskutować uwagi przesłane przez samorządy, głównie przez miasta, jednak ostatecznie projekt zyskał opinie pozytywną.

Granice gmin i miast

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej dyskutowano także nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowością statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele samorządów, m.in. wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który przedstawił strategię włączenia nowych terenów do gminy Włocławek. Zaznaczył, że osią sporu była powierzchnia przeznaczona pod budowę drogi. Głos zabrał także sołtys sołectwa Malawa, który w imieniu mieszkańców Malawy wyraził chęć przyłączenia miejscowości do Rzeszowa. Mówił też jednak o rozczarowaniu opieszałością władz w tym temacie i jednocześnie wyraził nadzieję na szybsze rozpatrzenie sprawy. Burmistrz Głogowa Małopolskiego wskazał natomiast, że w przypadku wytyczania nowych granic i odbierania sołectw, niezbędna jest rekompensata dla gmin, które tracą dochody. W związku z powyższym gminy tracą możliwości rozwojowe. Andrzej Porawski zgodził się co do tego, że uszczuplenia finansowe stanowią poważny problem.

Projekty z opinią pozytywną:

  1. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030
  2. Projekt aktualizacji programu rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
  7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
  8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowano na 26 sierpnia.

Czw., 23 Lp. 2020 0 Komentarzy
Małgorzata Orłowska
sekretarz redakcji Małgorzata Orłowska