Porządków w aktach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych ciąg dalszy

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.
Projekt ten zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 roku pod tym samym tytułem. Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest konsekwencją uchwalenia nowej ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie – nowych upoważnień ustawowych.

Treść delegacji ustawowej nie uległa zmianom, w konsekwencji nowy projekt jest w praktyce powtórzeniem starego. Wprowadzone zmiany ograniczają się do:

  1. dostosowania brzmienia projektu rozporządzenia do treści aktów prawnych regulujących problematykę finansów sektora jednostek samorządu terytorialnego aktualnie obowiązujących lub takich, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.;
  2. uproszczenia zakresu wniosku i przekazywanych przez wnioskodawcę materiałów, zgodnie z ogólną tendencją do upraszczania procedur administracyjnych i ograniczania barier administracyjnych.
Śr., 17 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: