Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek po nowemu

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Rozporządzenie to zastąpi obowiązujące do tej pory rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 roku pod tym samym tytułem. Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest konsekwencją zmian w ustawie o usługach turystycznych, a przede wszystkim przeniesienia bezpośrednio do ustawy regulacji dotyczących warunków, jakie powinien spełniać organizator szkolenia ubiegający się o upoważnienie do szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Dalsze zmiany wynikają z postulatów przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz urzędów marszałkowskich.

Polegają one w szczególności na:

  • zwiększeniu obowiązkowej liczby godzin szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych;
  • wprowadzeniu możliwości prowadzenia części szkolenia na klasę drugą i pierwszą przewodników górskich beskidzkich i sudeckich w formie samokształcenia odbywanego pod kierunkiem kompetentnej osoby wskazanej przez jednostkę organizacyjną lub osobę uprawnioną do szkolenia przewodników turystycznych;
  • rezygnacji z nadawania uprawnień przewodnika beskidzkiego na cząstkowe obszary: zachodni Beskidów Zachodnich, wschodni Beskidów Zachodnich oraz Beskidy Wschodnie – projektowane rozporządzenie zakłada nadawanie uprawnień przewodnika beskidzkiego na cały obszar Beskidów;
  • doprecyzowanie zakresu terytorialnego uprawnień przewodnika miejskiego nadawanych przez Marszałka Województwa Śląskiego poprzez zastąpienie powoływania się na obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przytoczeniem jako obszar uprawnień wszystkich miast konurbacji śląskiej;
  • doprecyzowanie zadań komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz dla pilotów wycieczek.

Dla celów informacyjnych warto jest dodać, że posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego jest wymagane w przypadku wykonywania zadań przewodnika turystycznego w następujących miastach: Trójmiasto, Katowice wraz z innymi miastami konurbacji śląskiej, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław. Kandydaci na przewodników miejskich muszą:

  • w ramach podstawowego szkolenia ogólnego zapoznać się z takimi zagadnieniami jak historia Polski, geografia turystyczna Polski, historia kultury w Polsce, ochrona przyrody i środowiska w Polsce, turystyka w Polsce, metodyka i etyka przewodnictwa, ogólne zasady bezpieczeństwa w turystyce, podstawowe przepisy prawne w turystyce oraz wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii;
  • w ramach podstawowego szkolenia specjalistycznego przejść takie przedmioty jak: historia miasta na tle historii Polski, kultura i sztuka miasta, miasto współczesne, geografia turystyczna miasta i regionu, topografia miasta i strefy podmiejskiej, metodyka i technika prowadzenia wycieczek.
Śr., 17 Lst. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: