Jaka woda w kąpieliskach?

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Będzie to akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne zastępujący obowiązujące do tej pory rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach.
Jak wskazują projektodawcy podstawową przesłanką do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie polskich przepisów do nowego, kompleksowego potraktowania zagadnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody wykorzystywanej do kąpieli, jakie zostało zawarte w dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG.
Abstrahując od kwestii technicznych związanych ze sposobem przeprowadzania pomiaru jakości wody, wśród rozwiązań zawartych w rozporządzeniu należy wymienić przede wszystkim wprowadzenie – po raz pierwszy w polskim systemie prawnym – klasyfikacji wody w kąpieliskach. Przyjęte zostają cztery kategorie jakości wody: niedostateczna, dostateczna, dobra i doskonała. Zaliczenie do odpowiedniej kategorii następuje w oparciu o porównanie zmierzonych parametrów wody z zamieszczonymi w rozporządzeniu wartościami.

Śr., 13 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: